Zmenka

Zmenka ako nástroj plniaci funkciu efektívneho platobného prostriedku alebo nástroj zabezpečujúci finančné prostriedky

Odpor proti platobnému rozkazu

Podmienky podania odporu proti platobnému rozkazu

Platobný rozkaz

Podmienky vydania platobného rozkazu

Trestné konanie a dokazovanie v trestnom konaní

Základné procesné štádiá trestného konania a vplyv dokazovania na procesný postup v trestnom konaní.

Sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia

Obsah sťažnosti proti uzneseniu o vznesení obvinenia a jej právny základ.

Založenie a vznik spoločnosti s ručením obmedzeným s.r.o.

Postup pri zakladaní a vzniku s.r.o.

Výsluch v trestnom konaní a význam poučenia o právach a povinnostiach vypočúvaného

Výsluch svedka a obvineného v prípravnom konaní.

Autorizácia zmluvy o prevode nehnuteľnosti

Rýchly a bezpečný prevod nehnuteľnosti bez overenia podpisu.

Zmenka

Zmenka je právom samým o sebe, čo znamená, že pri jej uplatnení nie je potrebné preukazovať vznik záväzku…

Odpor proti platobnému rozkazu

Odpor proti platobnému rozkazu predstavuje obranu žalovaného proti platobnému rozkazu vydanému súdom (bližšie o platobnom rozkaze sa môžete…

Platobný rozkaz

Platobný rozkaz je jedným zo spôsobov rozhodnutia súdu vo veci samej, teda rozhodnutia o podanom návrhu. Zákonná…

Optimalizácia zmenou sídla alebo presunom časti spoločnosti

Globalizácia trhového prostredia neznamenala len zabezpečenie efektívnej dostupnosti akejkoľvek informácie prostredníctvom siete internet a schopnosť komunikovať v…

Výsluch v trestnom konaní a význam poučenia o právach a povinnostiach vypočúvaného

Vo všeobecnosti výsluch predstavuje procesný úkon zameraný na získanie podstatných, presných a komplexných skutočností o prešetrovanej veci….

Sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia

Vydaním uznesenia o vznesení obvinenia podľa § 206 ods. 1 Zák. č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok  (ďalej aj…

Založenie a vznik spoločnosti s ručením obmedzeným s.r.o.

Podnikanie prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej aj ako „s.r.o.“ alebo „spoločnosť“) je jednou z najčastejších foriem podnikania…

Autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľnosti advokátom

Autorizácia zmlúv ako nový inštitút v rámci právneho  poriadku SR bol zriadený zákonom č. 304/2009 Z. z. ktorým…

Trestné konanie a dokazovanie v trestnom konaní

Dokazovanie je základným prvkom od ktorého sa odvíjajú jednotlivé procesné štádiá trestného konania a od výsledkov dokazovania…